Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELVISSERIJVERENIGING “ASSSEN EN OMSTREKEN”
Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” is gevestigd te Assen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046391. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken”
b.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies.

1.3 Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt per email contact opnemen met Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” hvvassen@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken”.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•verwerkers van Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelvisserijvereniging “Assen en Omstreken” daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Assen, mei 2018